logowcw

Student CAS

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

STUDENT CARE AND SUPPORT SYSTEM

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์า
จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
จังหวัดพะเยา

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
จังหวัดตาก

โรงเรียนบ้านเลี้ยว
จังหวัดพะเยา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดหนองบัวลำภู

ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
จังหวัดอ่างทอง

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน
จังหวัดเชียงใหม่