โปรแกรมคำนวณ เงินเดือนข้าราชการครู

จำนวนครั้งผู้ใช้ : 1408 ครั้ง

เงินเดือนปัจจุบัน :
อันดับ :
เงิน % ที่ได้รับเลื่อนเงินเดือน :

ผลการคำนวณ

เงินเดือน เดิม : - บาท
เงินเดือน ที่เพิ่ม : - บาท
เงินวิทยฐานะ : - บาท
รวมทั้งหมด : - บาท

เงินเดือน เดิม : {{sarary}} บาท
เงินเดือน ที่เพิ่ม : {{17480*persent/100}} บาท
เงินวิทยฐานะ : - บาท
รวมทั้งหมด : {{sarary+(17480*persent/100)}} บาท

เงินเดือน เดิม : {{sarary}} บาท
เงินเดือน ที่เพิ่ม : {{22230*persent/100}} บาท
เงินวิทยฐานะ : - บาท
รวมทั้งหมด : {{sarary+(22230*persent/100)}} บาท

เงินเดือน เดิม : {{sarary}} บาท
เงินเดือน ที่เพิ่ม : {{22780*persent/100}} บาท
เงินวิทยฐานะ : - บาท
รวมทั้งหมด : {{sarary+(22780*persent/100)}} บาท

เงินเดือน เดิม : {{sarary}} บาท
เงินเดือน ที่เพิ่ม : {{29600*persent/100}} บาท
เงินวิทยฐานะ : - บาท
รวมทั้งหมด : {{sarary+(29600*persent/100)}} บาท

เงินเดือน เดิม : {{sarary}} บาท
เงินเดือน ที่เพิ่ม : {{30200*persent/100}} บาท
เงินวิทยฐานะ : 3500 บาท
รวมทั้งหมด : {{sarary+3500+(30200*persent/100)}} บาท

เงินเดือน เดิม : {{sarary}} บาท
เงินเดือน ที่เพิ่ม : {{35270*persent/100}} บาท
เงินวิทยฐานะ : 3500 บาท
รวมทั้งหมด : {{sarary+3500+(35270*persent/100)}} บาท

เงินเดือน เดิม : {{sarary}} บาท
เงินเดือน ที่เพิ่ม : {{37200*persent/100}} บาท
เงินวิทยฐานะ : 11200 บาท
รวมทั้งหมด : {{sarary+11200+(37200*persent/100)}} บาท

เงินเดือน เดิม : {{sarary}} บาท
เงินเดือน ที่เพิ่ม : {{49330*persent/100}} บาท
เงินวิทยฐานะ : 11200 บาท
รวมทั้งหมด : {{sarary+11200+(49300*persent/100)}} บาท

เงินเดือน เดิม : {{sarary}} บาท
เงินเดือน ที่เพิ่ม : {{50320*persent/100}} บาท
เงินวิทยฐานะ : 19800 บาท
รวมทั้งหมด : {{sarary+19800+(50320*persent/100)}} บาท

เงินเดือน เดิม : {{sarary}} บาท
เงินเดือน ที่เพิ่ม : {{59630*persent/100}} บาท
เงินวิทยฐานะ : 19800 บาท
รวมทั้งหมด : {{sarary+19800+(59630*persent/100)}} บาท

เงินเดือน เดิม : {{sarary}} บาท
เงินเดือน ที่เพิ่ม : {{60830*persent/100}} บาท
เงินวิทยฐานะ : 26000 บาท
รวมทั้งหมด : {{sarary+26000+(60830*persent/100)}} บาท

เงินเดือน เดิม : {{sarary}} บาท
เงินเดือน ที่เพิ่ม : {{608560*persent/100}} บาท
เงินวิทยฐานะ : 26000 บาท
รวมทั้งหมด : {{sarary+26000+(68560*persent/100)}} บาท