...

หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีกับการพัฒนา งานอาชีพภายในชุมชน


1. ปัญหาหรือความต้องการภายในชุมชนหรือท้องถิ่น

ปัญหาหรือความต้องการภายในชุมชน หรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น ดังนั้น การที่จะทราบถึงปัญหาหรือความต้องการภายในชุมชนหรือท้องถิ่นได้นั้น ต้องอาศัยการสำรวจชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อเก็บข้อมูลหรือปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา

1.1การสำรวจชุมชนหรือท้องถิ่น

การสำรวจชุมชนหรือท้องถิ่น หมายถึง การสำรวจและศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะและสภาพของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนะธรรม ความต้องการ และปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อให้ทราบลักษณะและขอบเขตของปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น และเป็นพื้นฐานในการศึกษาหาสาเหตุของแต่ละปัญหา และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีระบบ

...

โลหะกลุ่มเหล็ก (Ferrous Metals)

...

โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non-Ferrous)

นอกจากนี้ การสำรวจชุมชนหรือท้องถิ่นยังช่วยให้ทราบแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์ บุคคลที่ประสบความสำเร็จในงานต่าง ๆ หน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ ที่มีอยุ่ในชุมชนหรือท้องถิ่น เช่น วัด องค์กร สมาคม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาอาชีพของชุมชนหรือท้องถิ่นให้ดีขึ้น

1.2 วิธีการสำรวจปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่น

การสำรวจชุมชนหรือท้องถิ่น ต้องศึกษาให้รอบด้าน เพื่อนำข้อมูลที่ศึกษามาประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ซึ่งมีวิธีการสำรวจชุมชนหรือท้องถิ่น ดังนี้

1. สำรวจจาก เอกสาร ตำรา และฐานข้อมูล
เป็นการศึกษาจากข้อมูลหรือเอกสารที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ เอกสารทางวิชการ วารสาร บทความ วิจัย ฐานข้อมูล ที่ถูกจัดเก็บในระบบดิจิทัลซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่ง วิธีนี้ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ได้รับความนิยมสูง โดยสิ่งที่ต้องระวัง คือ ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ ดังนั้น ต้องดูว่า เป็นเอกสารที่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้
2. สำรวจจาก การสังเกต
เป็นการเข้าไปในชุมชนหรือท้องถิ่นแล้วใช้หลักการสังเกต ซึ่งมีวิธีนี้เป็น วิธีที่จะได้รับข้อมูลครบถ้วนและเชื่อถือได้ แต่อาจทำให้เก็บข้อมูลได้ไม่ครบทกแง่มุม
3. สำรวจจาก การสัมภาษณ์
เป็นการสอบถามคนในชุมชนหรือท้องถิ่น โดยอาจจะต้องเลือกที่มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ รวมถึงผู้นำในชุมชน โดยในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ต้องเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ วิธีนี้จะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากชุมชน หรือท้องถิ่น แต่เป็นวิธีที่ต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายมาก
4. สำรวจจาก แบบสอบถาม
เป็นวิธีการนิยมใช้มากอีกวิธีหนึ่ง เพราะประหยัดเวลากว่าการสำรวจด้วยวิธีอื่น แต่เป็นวิธีการที่เหมาะกับในชุมชนหรือท้องถิ่นที่สามารถอ่านออกเขียนได้ ซึ่ง การทำแบบสอบถาม ต้องทำการศึกษารายละเอียดของชุมชนหรือท้องถิ่นมาก่อน เพื่อจะได้สามารถตั้งคำถามในประเด็นที่ต้องการได้ครับถ้วน ในการสำรวจปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่น ผู้สำรวจสามารถเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงของชุมชนหรือท้องถิ่นให้มากที่สุด และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการแก้ปัญหาภายในชุมชนหรือท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ประเภทของปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่น

ในแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นจะมีปัญหาหรือความต้องการภายในชุมชนหรือท้องถิ่นที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

คือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เช่น การผลติ การจำหน่ายการบริโภค การบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

 • 1) การขาดแคลนปัจจัยการผลติและปัจจัยที่จำเป็น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลติ ได้แก่ ที่ดิน เงินทุน แรงงาน วัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
 • 2) การถือครองที่ดิน เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง บางรายประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องทุกปีจนต้องขายที่ดินทำกินในบางส่วน
 • 3) ภัยธรรมชาติ ในช่วยภัยแล้งเกษตรกรไม่สามารถทำการผลิตได้ เนื่องจากระบบชลประทานไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร
 • ...

  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

  ...

  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

  ...

  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

  2. ปัญหาด้านสังคม

  คือ ภาวะใด ๆ ในสังคมที่คนจำนวนมากถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติ ไม่พึงปรารถนา รู้สึกไม่สบายใจและต้องการให้มีการแก้ปัญหา ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ซึ่งมีประเด็นปัญหาด้านสังคม ดังนี้

 • 1) ด้านคุณภาพของคน เช่น ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน ปัญหาทางการศึกษา
 • 2) ด้านความเป็นอยู่ เช่น ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น ปัญหามลพิษจากแหล่งน้ำในชุมชนหรือท้องถิ่น ปัญหาเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล ปัญหาโครระบาดในคนและสัตว์
 • 3) ด้านความมั่นคง เช่น ปัญหาการก่อคดีอาญาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคดียาเสพติด ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายของผู้มีอิทธิพล
 • ...

  ปัญหาด้านสังคม

  ...

  ปัญหาด้านสังคม

  ...

  ปัญหาด้านสังคม

  3. ปัญหาด้านวัฒนธรรม

  วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตซึ่งมีทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม โดยวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมจะปรากฏในรูปของวัตถุ ส่วนวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม คือ พฤติกรรมที่จับต้องไม่ได้หรือยากที่จะมองเห็นได้ในทันที เช่น ความรู้สึก คุณค่า ปรัชญา ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง ทั้ง 2 ส่วน จะประกอบอยู่ในวิถีชีวิตของคนในสังคม
  ปัญหาด้านวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่น จำแนกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 • 1) ปัญหาด้านวัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น การเสื่อมสภาพของโบราณสถาน โบราณวัตถุ
 • 2) ปัญหาด้านวัฒนธรรมทางภูมิปัญญา เช่น การปกป้องภูมิปัญญาด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การนวดแผนโบราณ
 • ...

  ปัญหาด้านวัฒนธรรม

  ...

  ปัญหาด้านวัฒนธรรม

  ...

  ปัญหาด้านวัฒนธรรม

  4. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

  คือ ปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และขาดความรอบคอบจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ธรรมชาติ ดิน น้ำ อากาศ ระบบนิเวศ โดยทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวพันกันอย่างเป็นระบบและส่งผลกระทบกันเป็นลูกโว่ เช่น การใช้อวนหรือแหที่มีตาถี่จับสัตว์น้ำที่ยังไม่โตเต็มที่ ทำให้สัตว์น้ำชนิดดังกล่าวมีจำนวนลดลง เนื่องจากไม่สามารถอยู่รอดได้ถึงวัยเจริญพันธุ์ และสัตว์อื่นที่กินสัตว์น้ำชนิดนี้เป็นอาหารหลักก็จะประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร จึงส่งผลให้จำนวนสัตว์ชนิดอื่น ๆ ที่อยุ่ในห่วงโซ่อาหารเดียวกันได้รับผลกระทบไปด้วย

  ...

  ปัญหาภัยธรรมชาติ

  1) ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อทกภัย ความแห้งแล้ง แผ่นดินไหว ทำให้เกิดความเสียหายในทางเศรษฐกิจ และทำให้สังคมเกิดภาวะขาดแคลนอาหารและทรัพยากรธรรมชาตินากรดำรงชีวิต กระทบต่อการท่องเที่ยว การเดินทาง การขนส่ง ยิ่งเกิดติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะยิ่งส่งผลด้านลบต่อเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งภัยธรรมชาติบางประเภทอาจเกิดขึ้นในช่วยระยะเวลาที่สั้น แต่ส่งผลกระทบเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็น 10 ปี


  2) ปัญหามลพิษสิ่งแวดแล้มเกิดจากการที่มนุษย์บริโภคทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่สูงขึ้นทุกขณะ โดยผ่านกระบวนการผลติทางอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันทั้งมนุษย์และโรงงานอุตสาหกรรมต่างมีของเสียขับถ่ายออกสู่สิ่งแวดล้อมในรูปแบบของสารพิษหรือพลังงานในปริมาณที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยปริมาณของสารพิษจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียการเผาถ่ายหินทำให้อากาศเป็นพิษ ดินเสีย

  ...

  ปัญหามลพิษสิ่งแวดแล้ม


  3) ปัญหารขาดแคลนทรพยากรธรรมชาติเกิดจากความไม่สมดุลของจำนวนประชากร การรบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกินความพอดี การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ทำลายแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทำให้แหล่งอาหารและวัตถุดิบที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ในธรรมชาติลดจำนวนลงสวนทางกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

  ...

  ปัญหารขาดแคลนทรพยากรธรรมชาติ