3. กรณีศึกษา การออกแบบชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร สำหรับผู้สูงอายุที่ข้อนิ้วมือเสื่อม

yyyy