บริการของเรา


ระบบจัดการข้อมูลนักเรียนและบุคลากร

 • เพิ่ม, ลบ, แก้ไข ข้อมูลนักเรียน
 • แสดงรายละเอียดข้อมูลนักเรียน
 • สรุปสารสนเทศข้อมูลนักเรียนอัตโนมัติ
 • เพิ่ม, ลบ, แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
 • แสดงรายละเอียดข้อมูลบุคลากร
 • สรุปสารสนเทศข้อมูลบุคลากรอัตโนมัติ

ระบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์

 • บันทึก, แก้ไข, ลบ ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน
 • แสดงรายละเอียดการเยี่ยมบ้าน
 • รายงานการเยี่ยมบ้านในรูปแบบไฟล์ PDF
 • พิมพ์รายงาน PDF รายบุคคล
 • พิมพ์รายงาน PDF แบบรายห้อง / ทั้งหมด
 • สรุปสารสนเทศการเยี่ยมบ้านอัตโนมัติ
 • สรุปผลการเยี่ยมบ้านแบบแยกรายการให้เป็นสารสนเทศอัตโนมัติ
 • ค้นหานักเรียนตามรายการเยี่ยมบ้าน
 • ค้นหานักเรียนตามที่อยู่ / ชื่อนักเรียน ที่ต้องการ

ระบบประเมิน SDQ ออนไลน์

ฉบับ ครูประเมินนักเรียน

 • บันทึก, แก้ไข, ลบ การประเมิน SDQ
 • แสดงรายละเอียดผลการประเมิน SDQ
 • รายงานผลการประเมินในรูปแบบ PDF
 • พิมพ์รายงานผลการประเมิน SDQ (PDF) รายบุคคล
 • พิมพ์รายงานผลการประเมิน SDQ (PDF) รายบุคคล/ทั้งหมด
 • สรุปสารสนเทศการประเมิน SDQ อัตโนมัติ

ฉบับ นักเรียนประเมินตนเอง

 • บันทึก, แก้ไข, ลบ การประเมิน SDQ
 • แสดงรายละเอียดผลการประเมิน SDQ
 • รายงานผลการประเมินในรูปแบบ PDF
 • พิมพ์รายงานผลการประเมิน SDQ (PDF) รายบุคคล
 • พิมพ์รายงานผลการประเมิน SDQ (PDF) รายบุคคล/ทั้งหมด
 • นักเรียนสามารถประเมิน SDQ ได้ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต
 • สรุปสารสนเทศการประเมิน SDQ อัตโนมัติ

ฉบับ ครูประเมินนักเรียน

 • บันทึก, แก้ไข, ลบ การประเมิน SDQ
 • แสดงรายละเอียดผลการประเมิน SDQ
 • รายงานผลการประเมินในรูปแบบ PDF
 • พิมพ์รายงานผลการประเมิน SDQ (PDF) รายบุคคล
 • พิมพ์รายงานผลการประเมิน SDQ (PDF) รายบุคคล/ทั้งหมด
 • ผู้ปกครองสามารถประเมิน SDQ ของบุตรหลานตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • สรุปสารสนเทศการประเมิน SDQ อัตโนมัติ

สรุปผลการประเมิน SDQ ทั้ง 3 ฉบับ อัตโนมัติ

 • แสดงรายละเอียดผลการประเมิน SDQ ทั้ง 3 ฉบับ
 • รายงานสรุปผลการประเมินทั้ง 3 ฉบับ ในรูปแบบ PDF
 • พิมพ์รายงานสรุปผลการประเมิน SDQ ทั้ง 3 ฉบับ(PDF) รายบุคคล
 • พิมพ์รายงานสรุปผลการประเมิน SDQ ทั้ง 3 ฉบับ (PDF) รายบุคคล/ทั้งหมด
 • สรุปสารสนเทศการประเมิน SDQ อัตโนมัติ

ระบบคัดกรองนักเรียนออนไลน์

 • บันทึก, แก้ไข, ลบ การคัดกรองนักเรียน
 • แสดงรายละเอียดการคัดกรองนักเรียน
 • รายงานผลการคัดกรองนักเรียน ในรูปแบบ PDF
 • พิมพ์รายงานผลการคัดกรองนักเรียน (PDF) รายบุคคล
 • พิมพ์รายงานผลการคัดกรองนักเรียน (PDF) รายบุคคล/ทั้งหมด
 • สรุปผลการคัดการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ กลุ่มมีปัญหาอัตโนมัติ
 • ค้นหานักเรียน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติและกลุ่มมีปัญหา
 • สรุปผลการคัดกรองนักเรียนให้เป็นสารสนเทศอัตโนมัติ

ขึ้นไป