...

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัวเรา


1. สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบัน ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง เชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก ปัจจุบันแนวโน้มโลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงประเทศต่างๆ ได้เร่งพัฒนานวัตกรรม และนำมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาศในการแข็งขันทางธุรกิจที่ดีขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจึงมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน ดังนี้

1.1 ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์

ความต้องการของมนุษย์ก็คือ ความอยากได้ ซึ่งเมื่อมนุษย์เกิดความอยากได้ จึงต้องพยายามดิ้นรนหาสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการนั้น ๆ เมื่อร่างกายได้รับการตอบสนองแล้วก็จะเกิดความต้องการใหม่ ๆ ขึ้นทดแทน ดังนั้น ความต้องการของนุษย์จึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

มนุษย์ต้องการปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งหุ่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค อีกทั้งยังต้องการปัจจัยอื่น ๆ เช่น การสื่อสาร ความปลอดภัย ดังนั้น เมื่อมนุษย์มีความต้องการที่เพิ่มขึ้น จึงเกิดการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องกรของมนุษย์ตลอดเวลา เพราะมนุษย์มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ความต้องการดังกล่าวก็จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป เรื่อย ๆ จนกว่าจะตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในขณะนั้นได้ครบถ้วนสมบูรณ์

...

ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์

...

ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์

...

ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์

ปัญหา เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการใช้หรือการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ เพราะปัญหาถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงทำให้เกิดการใช้หรือการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ เช่น การปลูกผักในโรงเรือน ช่วยลดปัญหาการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช โดยมีโรงเรือนช่วยควมคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและป้องกันการรบกวนของแมลง ทำให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพตามต้องการ

ปัญหาเดิม ปัญหาใหม่
ปัญหาเดิม : เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชทำให้ผลผลิตลดลง ปัญหาใหม่ : สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ส่งผลให้ยอดขายลดลง เพื่อผู้บริโภคไม่นิยมซื้อ
วิธีแก้ปัญหา : ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช วิธีแก้ปัญหา : เปลี่ยนมาปลูกพืชในโรงเรือน
ผลลัพธ์ : กำจัดศัตรูพืชที่มารบกวนได้ แต่เกิดปัญหาใหม่ตามมา ผลลัพธ์ : ป้องกันการรบกวนของศัตรูพืชได้
...

การปลูกผักในโรงเรือน

...

การปลูกผักในโรงเรือน

...

การปลูกผักในโรงเรือน

1.2 ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น จากความพยายามศึกษาวิจัย เพื่อค้นหาคำตอบใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถพลิกรูปแบบวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมได้ อีกทั้งยังมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหม่ เช่น วิทยาการรับรู้ (Cognitive Science) ซึ่งเป็นการศึกษาการทำงานระหว่างสมองและจิตใจของมนุษย์ เพื่อที่จะค้นหาคำตอบ เช่น การเกิดปัญหาของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองใน การตัดสินใจ ซึ่งวิทยาการรับรู้จะมีความสำคัญต่อการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การศึกษา การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องจักร

...

ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ

...

ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ

...

ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ

1.3 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ เป็ฯการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจำหน่าย และการบริโภคภายในประเทศ ปัจจุบันสังคมโลกเป็นสภาพไร้พรมแดน ทำให้เกิดการแข่งขันด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนมีช่องทางในการจำหน่ายที่เปิดกว้างขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีการสร้างร้านค้าออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมขายของในตลาดออนไลน์ที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้าหรือสร้างบริการที่มีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System) หรือจีพีเอส (GPS) ในการบอกตำแหน่งลูกค้าและขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนใช้แอปพลิเคชันในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอยู่ห่างไกล

...

ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ

...

ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ

...

ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ

1.4 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
...

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม

สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social change) เกี่ยวข้องกับระเบียบแบบแผนความสัมพันธ์ สถานภาพ และบทบาทของสมาชิกในสังคม เช่น โครงสร้างทางสังคมที่มีประชากร ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงต้องใช้หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรมาช่วยในการผลิตสินค้าและบริการทดแทน

1.5 การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม
...

การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนวคิด แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่คนในแต่ละวัฒธรรมยึดถือนำมาเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคม เช่น ค่านิยมเกี่ยวกับความสวยงาม ศิลปะ ศาสนา ความคิด ความเชื่อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาหรือเครื่องแต่งกาย เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องแต่งกาย ได้มีการนำเทคโนโลยีในการด้านการตัดเย็บมาใช้งาน เช่น จักรเย็บผ้าในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีคลื่นเสียงอัลตราโซนิกส์มาใช้ในการตัดเย็บของอุตสาหกรรมเสื้อผ้ากีฬา โดยคลื่นเสียงจะสามารถเย็บผ้าและตัดผ้าได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดความเรียบในการต่อกันของผ้าทั้ง 2 ชั้น

1.6 การเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อม
...

การเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ได้แก่ ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขั้น ซึ่งหลายประเทศมีการใช้ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษจากพลาสติก มลพิษทางอากาศ และปรากฎการณ์สภาพอากาศ ที่รุนแรง (Extreme Weather Events) เช่น คลื่น ความร้อนในประเทศเกาหลีใต้และประเทศกากีสถาน เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย คลื่นความหนาวที่ทวีปยุโรป พายุเฮอริเคนทางตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มีการคิดค้นจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยพลาสติกได้ การพัฒนาเอไซม์จากแบคทีเรียเพื่อช่วยย่อยพลาสติก ให้รวดเร็วขึ้น การผลติหลอดดูดน้ำโดยใช้วัสดุทดแทนพลาสติก เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจน (Integrated Solid Waste Management : ISWM)