2. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น

เทคโนโลยีเป็นวิทยาการที่เกิดขึ้นจากการนำความรู้ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในทุกภาคส่วนของธุรกิจ เทคโนโลยีจึงเกี่ยวข้องกับการนำความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาประกอบกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์

2.1 เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต รวมถึงปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เป็นพื้นฐานสำคัญ ดังนั้น เทคโนโลยีจึงเกิดจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการหรือการแก้ปัญหาของมนุษย์ โดยวิทยาศาสตร์แบ่งออกได้ 2 สาขา ดังนี้

 • 1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science)
 • 2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)
 • ...

  เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์

  ...

  เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์

  ...

  เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์

  1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science)

  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโลก สิ่งรอบ ๆ โลก และปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติ โดยกลุ่มย่อยของความรู้สำคัญที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มีดังนี้

  ด้าน ขอบข่ายความรู้ ตัวอย่างเทคโนโลยี
  ดาราศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุบนท้องฟ้า เช่น ดวงดาว และปรากฎการณ์ ที่อยู่นอกชั้นบรรยากาศโลก เช่น ดาวตก พายุสุริยะ
 • กล้องโทรทรรศน์
 • ดาวเทียม
 • ชีววิทยา ศึกษาเกี่ยวสิ่งมีชีวิตในทุก้าน เช่น โครงสร้าง การเจริญเติมโต การสืบพันธุ์
 • เทคโนโลยีทางการแพทย์
 • เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์
 • ฟิสิกส์ ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุ พลังงานแสง
 • เซลล์แสงอาทิตย์
 • เครืองเอกซเรย์
 • เคมี ศึกษาเกี่ยวกับสสาร องค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติ การเปลี่ยนแปลงของสสาร ปฏิกิริยา ของสสาร
 • เซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภทแบตตเตอรี่ที่ สามารถดูดกลืนคาร์บอนไดออกไซด์ จากอากาศมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน
 • ...

  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science)

  ...

  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science)

  ...

  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science)

  2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)

  เป็นการนำความรู้จากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับ การแก้ปัญหาในชุมชนหรือสังคมมนุษย์ โดยกลุ่มย่อยของความรู้คัญที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีดังนี้

  ด้าน ขอบข่ายความรู้ ตัวอย่างเทคโนโลยี
  วิศวกรรมศาสตร์ การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ กระบวนการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
 • เครื่องจักรกล
 • หุ่นยนต์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ การคำนวณหรือการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านโครงสร้าง ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
 • รถยนต์ไร้คนขับ
 • แอปพลิเคชัน Siri ของแอปเปิล ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบกับคนได้
 • วิทยาการรับรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างการคิด อารมณ์ และการแสงออกของมนุษย์ เพื่อค้นหาคำตอบ เช่น การเกิดปัญหาของมนุษย์ การตอบสนองและอารมณ์ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งเร้าที่แตกต่างกัน
 • เทคโนโลยี “สายสื่อประสาท”
 • แขนขาเทียมที่สั่งการจากสัญญาณของสมอง
 • ...

  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)

  ...

  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)

  ...

  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)

  2.2 เทคโนโลยีกับคณิตศาสตร์

  การพัฒนาเทคโนโลยีนอกจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ยังต้องใช้คณิตศาสตร์ซึ่งความรู้ด้านการคำนวณที่เข้ามาพิสูจน์สิ่งที่สังเกตได้จากวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรกกฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ และสามารถทำนายผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ

  ตัวอย่างที่ 1

  กล้องตรจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง (Point-to-Point Speed camera) เป็นกล้องตรวจจับความเร็วแบบถาวรที่ติดตั้งเป็นช่วง ๆ ถนนในระยะยาว เพื่อดูความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะ โดยหากความเร็วเฉลี่ยสูงกว่าความเร็วที่กฎหมายกำหนดก็จะส่งข้อมูลเพื่อออกใบสั่ง และส่งไปยังที่อยู่ของผู้ขับขี่ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

  กล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง เป็นเทคโนโลยีที่นำความรู้ด้านฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงของวัตถุ โดยเมื่อเวลาเปลี่ยนไปวัตถุที่มีการเคลื่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง เช่น การเคลื่อนที่ของรถยนต์บนถนนทางตรง และได้นำหลักการทางคณิตศาสตร์มาอธิบายการเคลื่อนที่จึงทำให้คำนวณหาความเร็วเฉลี่ยของวัตถุได้อย่างแม่นยำ

  ...

  กล้องตรจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง (Point-to-Point Speed camera)

  ตัวอย่างที่ 2

  มัลติมิเตอร์ เป็นเครื่องสำหรับวัดแรงดันไฟฟ้า วัดกระแสไฟฟ้าทั้งแบบกระแสตรงและกระแสสลับ วัดความต้านทานไฟฟ้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดและคำนวณการทำงานของวงจรไฟฟ้าในอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่าทำงานถูกต้องหรือไม่

  ...

  มัลติมิเตอร์

  2.3 เทคโนโลยีกับมนุษย์ศาสตร์

  มนุษยศาสตร์ เป็นความรู้จากการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกทางอารมณ์ จินตนาการ ความฝัน คุณค่า คุณธรรม และจริยธรรม โดยกลุ่มย่อยของความรู้สำคัญที่เกี่ยวกับมนุษย์ศาสตร์ มีดังนี้

  ด้าน ขอบข่ายความรู้ ตัวอย่างเทคโนโลยี
  ศาสนา ความเชื่อของมนุษย์ หลักศีลธรรม พิธีกรรม คำสอน
 • แอปพลิเคชัน Muslim Pro ซึ่งมีการเตือนเวลาทำละหมาด ทิศละหมาด คัมภีย์อัลกุรอาน แผนที่มัสยิดและร้านอาหาร
 • ภาษา การพูดหรือกิริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถทำความเข้าใจกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์หรือสัตว์กับสัตว์
 • เว็บไซต์ตรวจภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์
 • เครื่องแปลภาษา
 • ศิลปะ ผลงานที่บ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ให้ปรากฎ ทั้งสุนทรียภาพ ความประทับใจหรือสะเทือนอารมย์
 • เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) หรือความเป็นจริงเสริม
 • เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
 • ...

  เทคโนโลยีกับมนุษย์ศาสตร์

  ...

  เทคโนโลยีกับมนุษย์ศาสตร์

  ...

  เทคโนโลยีกับมนุษย์ศาสตร์

  2.4 เทคโนโลยีกับสังคมศาสตร์

  สังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ศึกษา เฉพาะปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ ที่พิสูจน์ได้แน่นอนด้วยประสาทสัมผัส หรือด้วยการใช้เครื่องมือสำหรับทดลองและเก็บข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่า เป็นอย่างไร เมื่อทำการทดสอบตามสภาพความเป็นจริง มีการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปความรู้เป็นแนวคิด ทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์ตามความเป็นจริงที่พิสูจน์แล้ว และมีการแบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น

  ด้าน ขอบข่ายความรู้ ตัวอย่างเทคโนโลยี
  ประวัติศาสตร์ การค้นหา รวบรวม จัดระเบียบ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ เหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงในอดีตเพื่อให้สืบค้นข้อมูลที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน
 • Interactive Map ผังวังหน้าในอดีต สมัยรัชการที่ 5 ซึ่งซ้อนทับกับผังเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน เมื่อผู้ชมขยับมือ ข้อมูบก็จะแสดงขึ้นให้เห็น
 • รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครองและการบริหารรัฐบาล
 • การใช้ผู้พิพากษาปัญญาประดิษฐ์ในศาลอินเทอร์เน็ต กรุงปักกิ่ง
 • ภูมิศาสตร์ ข้อมูลลของพทืนที่และบริเวณต่าง ๆ ของพื้นผิวโลกเกี่ยวกับตำแหน่ง ทำเล ที่ตั้ง รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบ
 • ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
 • ...

  เทคโนโลยีกับสังคมศาสตร์

  ...

  เทคโนโลยีกับสังคมศาสตร์

  ...

  เทคโนโลยีกับสังคมศาสตร์