3. การนำเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรม

เทคโนโลยีที่ได้จากกาพัฒนาสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ จากแนวคิดประเทศไทย 4.0 และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เทคโนโลยีสามารถนำไปสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมอย่างมีความคิด สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน โดยมุ่งส่งเสริมเทคโนโลยี พื้นฐาน 4 ด้าน ดังนี้

 • 1. เทคโนโลยีชีวภาพ
 • 2. นาโนเทคโนโลยี
 • 3. เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล
 • 1. เทคโนโลยีชีวภาพ

  เป็นเทคโนโลยีที่ได้นำเอาความรู้ทางด้านต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์

  ...

  เทคโนโลยีชีวภาพ


  2. นาโนเทคโนโลยี

  เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบและผลติสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาจากการจัดเรียงอะตอบหรือโมเลกุล เข้าด้วยกันในระดับนาโนเมตรหรือขนาด 1 ในพันล้าน ส่วนของ 1 เมตร ซึ่งสิ่งที่ผลิตขึ้นมีขนาดเล็กมาก

  ...

  นาโนเทคโนโลยี


  3. เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาวัสดุซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของอุตสาหกรรม เช่น วัสดุล้ำสมัย วัสดุเพื่อพลังงานทดแทนและการกักเก็บพลังงาน วัสดุสำหรับอาคารและโครงสร้าง วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

  ...

  เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


  4. เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล

  เป็นการนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมาช่วยในการรวบรวม ประมวลผล สรุป จัดเก็บ และเผยแพร่สารสนเทศที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวเลข ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  ...

  เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล

  เทคโนโลยีใหม่ 12 ด้าน

  จากเทคโนโลยีพื้นฐาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ อีก 12 ด้าน ดังนี้

  เทคโนโลยีใหม่ 12 ด้าน
  1. อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่

  อุปกรณ์พกพาที่ใช้เชื่อมต่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลาและมีราไม่แพง เช่น แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยให้การทำธุรกรรมผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้สะดวกมากขึ้น เช่น ใช้เป็นช่องทางในการซื้อสินค้าและบริการ ทำธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต
  2. เทคโนโลยีคลาวด์

  เทคโนโลยีที่ให้บริการทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล และเก็บข้อมูลผ่านเคลือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแล ระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งช่วยธุรกิจไม่ต้องลงทุนด้านคอมพิวเตอร์สูง เช่น G-Suite เป็นบริการสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการองค์กร เช่น อีเมล ปฏิทินแบบออนไลน์ การจัดเก็บเอกสารออนไลน์ การสร้างหน้าเว็บไซต์ การพิมพ์เอกสาร เป็นต้น
  3. อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง

  การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีการฝัง Sensor ทำให้สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วย อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีมนุษย์เกี่ยวข้องน้อยที่สุด เช่น เปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
  4. โปรแกรมอัจฉริยะที่สามารถคิดและทำงานแทนมนุษย์

  การนำเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่สามารถประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้องและทำการตัดสินใจแทนมนุษย์อย่างอัตโนมัติ เช่น ระบบวินิจฉัยโรคจากข้อมูล อาการป่วย
  5. เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นก้าวหน้า

  หุ่นยนต์ที่มีการเพิ่มขีดความสามารถมากขึ้น โดยมีการเพิ่มความชำนาญและสติปัญญา เพื่อให้ทำงานได้อัตโนมัติ เช่น การนำหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัด เพื่อให้คนไข้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและผลการผ่าตัดที่แม่นยำ
  6. ยานพาหนะไร้คนขับ

  ยานพหนะที่สามารถนำทางและใช้งานได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์ทำงานหรือคนบังคับ เช่น ใช้โดรนสำรวจผลผลิตทางการเกษตรป่าหรือแหล่งน้ำ รวมถึงการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับ มีออกมาให้ใช้บ้างแล้วในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
  7. เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่

  เทคโนโลยีในการจัดลำดับและปรับปรุงหรือดัดแปลงพันธุกรรม ที่นำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาใหญ่ (Big data Analytics) ทำให้จัดทำแผนที่พันธุกรรมได้รวดเร็ว โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะนำมาเพื่อปรับปรุงยีนเพื่อรักษาโรค ตลอดจนพัฒนาพันธุ์สัวต์ พันธุ์พืช ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
  8. เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน

  เทคโนโลยีที่ใช้จัดเก็บไฟฟ้าและพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ที่มีประสิทธิภาพสูง การสร้างเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cells) เพื่อขับเคลื่อนยานยนต์ ตลอดจนนำไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด
  9. การพิมพ์แบบ 3 มิติ

  เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ ใช้ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์แทนการทำแม่พิมพ์ ซึ่งช่วยลดทั้งต้นทุนและระยะเวลาในการออกแบบ จนสามารถผลิตสินค้าได้มากกว่าการออกแบบในอดีตได้หลายเท่า
  10. เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สขั้นก้าวหน้า

  เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงในการขุดเจาะแบบใหม่ที่ช่วยให้สามารถลงทุนขุดเจาะแหล่งน้ำมันและแก๊สขนาดเล็กได้อย่างคุ้มค่า
  11. เทคโนโลยีวัสดุขั้นก้าวหน้า

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตวัสดุใหม่ ๆ และวัสดุที่ได้รับการดับแปลงให้มีสมบัติที่ดีขึ้นจนเหมาะที่จะนำมาใช้ในงานขั้นสูงได้ เช่น วัสดุที่ทำความสะอาดได้ด้วยตนเอง วัสดุที่กลับสู่สภาพเดิมเสมอ วัสดุที่แข็งแรงและเบาเป็นพิเศษ เป็นต้น
  12. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

  เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่มีให้ใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือสามารถสร้างขึ้นมาใช้ใหม่ ได้ในเวลาไม่นาน เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฮโดรเจน พลังงานชีวมวล เป็นต้น