วิธีใช้

วิธีใช้ (Admin และ ครู)
วิธีใช้ (ผู้บริหาร)
วิธีใช้ (ผู้ปกครอง และ นักเรียน)

ภาพตัวอย่างระบบ

...
Dashboard
...
ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน
...
เพิ่มข้อมูลนักเรียน
...
ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
...
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
...
ระบบ SDQ
...
ระบบคัดกรองนักเรียน
...
รายงานการเยี่ยมบ้าน PDF
...
สรุปผลการประเมิน SDQ

* หมายเหตุ
- Admin สามารถควบคุมได้ทั้งหมด
- ครู สามารถควบคุมได้เฉพาะในห้องเรียนหรือนักเรียนในที่ปรึกษาของตนเอง
- ผู้บริหาร สามารถดูและตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งหมด


ขึ้นไป