2. อุปกรณ์และเครื่องมือช่างพื้นฐานในการแก้ปัญหาและสร้างชิ้นงาน

เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการผลิต ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพ ของอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการออกแบบกระบวนการผลิต เช่น ช่วยลดขั้นตอนและย่นระยะเวลา ในการผลิต เพิ่มจำนวนการผลิตได้อย่างคุ้มค่า