3. ความรู้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชิ้นงาน

เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต้องใช้กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนสำคัญในการสร้าง ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนที่ของรถต้องอาศัยกลไกของล้อและเพลาช่วยให้เคลื่อนที่ได้ นอกจากนี้ ยังอาศํยระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว